ศธ.ประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 จำนวน 89 ราย

(19 มี.ค.63) นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 89 ราย

โดยปกติทุกปีที่ผ่านมา ศธ.จะจัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าว ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศธ.จึงขอเลื่อนการจัดงานวันสถาปนากระทรวง รวมทั้งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

พิษโควิด-19 ศธ.สั่งหยุดการศึกษาอบรม นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 ชั่วคราว

(19 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง หยุดการศึกษาอบรมชั่วคราว โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้ดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และต่างจังหวัด นั้น

เนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดดําเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจํานวนมาก และงดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยไม่จําเป็น

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการโครงการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงให้หยุดการศึกษาอบรมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อานนท์ วิขานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

WordPress.com.

Up ↑