สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการรับนักเรียน ให้เลื่อนการดำเนินการที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

(18 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้

1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอน 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563
2. ให้สถานศึกษา จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครุและบุคลากรทำหน้าที่ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานการดำเนินการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน
4. ให้สถานศึกษาเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สช.แจ้งแนวปฏิบัติโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(18 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกประเภททั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา, โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19)

สถานการณ์ป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ 18/3/63

(18 มี.ค.63) สถานการณ์การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

  • ปิดสถานศึกษา ทุกระดับทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ในขณะที่โรงเรียน สพฐ. สั่งปิด 18-31 มีนาคม 2563
  • การรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. เลื่อนไปก่อน จนกว่า สพฐ.จะมีหนังสือแจ้ง
  • โรงเรียน สพฐ.จะต้องจัดเวรยาม โดยสลับครู/บุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่
  • ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สังกัด กศน.ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่สถานศึกษา ยังคงเปิดให้บริการ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาเพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ (ซึ่งเป็นสถานศึกษา) รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (ไม่เป็นสถานศึกษา) สังกัด กศน. ปิดให้บริการชั่วคราวแล้ว
  • มหาวิทยาลัย (ซึ่งกระทรวง อว.ดูแลรับผิดชอบ) ให้ทุกมหาวิทยาลัยปิดทำการเรียนการสอนแล้ว ยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษาออกไปก่อน หรือหากิจกรรมอื่นแทน รวมทั้งเลื่อนพิธีรับปริญญาออกไปก่อน โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์แทน
  • สป.ศธ.จัดเวลารับประทานอาหารในกระทรวง เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเวลา 11.30-12.30 น. คือ สป., กศน., สอศ., สร., สกสค. และเวลา 12.30-13.30 น. สพฐ., ก.ค.ศ., สช., คุรุสภา ส่วนหน่วยงานอื่น/ในกำกับ ที่ตั้งนอกกระทรวง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ไปถึงระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา/ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศธ. / รายงานสถานการณ์
18/3/2563
แจ้งข่าวด่วน ไลน์ UDZI

WordPress.com.

Up ↑