ศธ.หารือหน่วยงานด้านต่างประเทศ เตรียมจัดหาครูต่างชาติ ตั้งเป้าเริ่มสอนปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,000 คน

(9 มีนาคม 2563) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมจัดหาครูชาวต่างประเทศ ที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือสอนวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เข้ามาเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า เป็นการหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องวิธีการขอวีซ่าการเดินทางและการเข้ามาอาศัยในประเทศ พร้อมทั้งการขอใบอนุญาตทำงาน สวัสดิการที่จำเป็นสำหรับครูชาวต่างประเทศ เพื่อจัดครูชาวต่างชาติมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมบุคลากรของไทยให้มีความรู้ ทักษะภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและอาชีพ ที่ตรงความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ

โดยจะให้เริ่มสอนในปีการศึกษา 2563 หรือเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดหาครูชาวต่างประเทศ เข้ามาช่วยสอนและพัฒนาครูไทยประมาณ 10,000 คน ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะรับครูเหล่านี้แล้วกว่า 5,000 แห่ง

“ปัจจุบันจำนวนครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวศึกษามีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับความต้องการครูต่างชาติ เพื่อเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศและวิชาชีพ มีความต้องการครูประมาณ 2 – 3 หมื่นคน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องหาแนวทางในการจัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนในสถานศึกษาของไทย เพื่อยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย เป็นการสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจในการเรียนภาษากับครูเจ้าของภาษาโดยตรง และครูไทยเองก็ได้รับการต่อยอดพัฒนาความรู้จากครูต่างชาติเช่นกัน” รองปลัด ศธ. กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

WordPress.com.

Up ↑