รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” เยือนถิ่นชากังราว ยืนยันบรรจุครู กศน. 891 อัตรา ตุลาคมนี้ พร้อมผลักดันการศึกษาเอกชนเต็มที่

(2 มีนาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบขวัญกำลังใจในการเปิดสอบบรรจุครู กศน. 891 อัตรา พร้อมทั้งเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นบส.สช.) โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

รมช.ศธ. กล่าวว่า สถานการณ์น่าเป็นห่วงปัจจุบันคือการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งออกมาตรการในการป้องกันอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดงานในครั้งนี้ ก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งจุดคัดกรองตรวจก่อนเข้าในบริเวณงาน

เรื่องสำคัญคือ ข่าวดีของพี่น้องชาว กศน. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ครู กศน. 891 คน จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูอย่างแน่นอน และขอเน้นย้ำอีกครั้งหากมีผู้ใดเสนอตัวว่าช่วยดำเนินการให้บรรจุเข้ารับราชการครู กศน.ได้ โปรดอย่าหลงเชื่อและให้แจ้งมาที่ รมช.ศธ.โดยตรง เพื่อจะได้ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

สำหรับเรื่องอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงาน กศน.ตำบล ต่าง ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งชำรุดเสียหายนั้น ฝากให้ ผอ.กศน.ตำบลต่าง ๆ ส่งรายละเอียดเสนอไปตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนเพื่อพิจารณาต่อไป

ทางด้านการศึกษาเอกชนนั้น ต้องขอชื่นชมผู้บริหารและครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ที่ได้จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูเอกชน จึงมุ่งมั่นผลักดันสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 บาท/คน/ปี และจะเร่งดำเนินการผลักดันสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวครูเอกชนต่อไป

นอกจากนี้ การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) นั้น ก็ต้องการให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาเอกชนการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสู่ศตวรรษที่ 21 จะเริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป จำนวนรุ่นละ 120 คน โดยมีระยะวลาการพัฒนา 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม/ภาคทฤษฎี จำนวน 15 วัน / ระยะที่ 2 การศึกษาดูงานประเทศ/ต่างประเทศ จำนวน 3-10 วัน / ระยะที่ 3 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การพัฒนาสถานศึกษา และจัดทำรายงานกลุ่ม/รายบุคคล จำนวน 30 วัน / ระยะที่ 4 การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 วัน

“เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน สังกัดใด ภายใต้การนำของรมช.กนกวรรณ จะพยายามผลักดันทุกอย่างที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทลายทุกข้อจำกัด เพื่อชาว กศน. สช. และ สลช. ทุกคน” ดร.กนกวรรณ กล่าว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b881e0b8a8e0b899.e0b881e0b8b3e0b981e0b89ee0b887e0b980e0b89ee0b88ae0b8a3_e0b992e0b990e0b990e0b993e0b990e0b992_0018.jpg

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0

อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร คือ “ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก”

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: