คำสั่ง สป.ศธ.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ สำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์

(15 กรกฎาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1433/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีการแบ่งโครงสร้างภายในสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนขึ้นภายในสังกัดสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าศูนย์ ดังนี้

  1. กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
  2. กลุ่มสารนิเทศ
  3. กลุ่มบริหารงานกลาง
  4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  5. กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
  6. ศูนย์บริการประชาชน

เพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ ในสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการศูนย์ประจำกลุ่ม/ศูนย์ ในสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: