รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” เดินหน้าพัฒนาห้องสมุด-แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ตอบโจทย์ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า หัวใจหลักที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย คือ การปลูกฝังส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

ขอชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดกิจกรรมการอ่านให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนสามารถอ่านและเรียนรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทุกช่วงวัย เช่น การนำสรุปแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอและจังหวัดมาออกแบบติดไว้บนโต๊ะอ่านในหนังสือ การจัดทำฐานข้อมูลหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดและการจัดทำเป็น e-Book ให้ประชาชนสามารถศึกษาผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน

ดังนั้น ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้จะมีชีวิตได้ ควรจะต้องปรับวีธีการในกระบวนการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเข้ามาเรียนรู้อยู่เสมอ ด้วยการจัดกิจกรรมนำความรู้ เช่น จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยสร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือในดวงใจ หรือแนวคิดของผู้ที่มีชื่อเสียง หรือผู้ที่คนในพื้นที่ให้ความนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือบุคคลที่เป็นต้นแบบและที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เป็นต้น ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์หรือมุมนิทรรศการ รวมถึงการจัดโซนส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือสำหรับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เป็นการเฉพาะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับการจัดสื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในห้องอาเซียนศึกษานั้น นอกจากจะมีข้อมูลเนื้อหาให้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนแล้ว ก็ควรมีทั้งภาคภาษาไทยและภาคอังกฤษ

สำหรับสื่อเพื่อคนพิการ ปัจจุบันพบว่าในหลาย ๆ แห่งจะมีเพียงสื่อสำหรับคนตาบอดในรูปหนังสือเบรล์ลเท่านั้น จึงได้มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนฯ จัดให้มีสื่อหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะนอกจากจะเอื้อต่อผู้พิการทางสายตาแล้ว ยังเป็นการรองรับสำหรับผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ซึ่งจะผลักดันในเรื่องครูสอนคนพิการ กศน.ให้มีความมั่นคงในการทำงานต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เพราะการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ต้องสามารถตอบโจทย์ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งจะผลักดันและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย “คำไหน คำนั้น จริงใจและยั่งยืน”

ดร.กนกวรรณ ยังได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.สำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการในห้องสมุด และสถานศึกษาในสังกัด กศน.ทั่วประเทศ ที่มีต่อการเรียนรู้ด้านสื่อการศึกษาผ่านการออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัล ช่อง 52 และช่อง ETV เพื่อให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและจัดทำสื่อให้บริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่จำเป็นในปัจจุบันอย่างแท้จริงต่อไป

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธุ์คลอง
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: