ครม.รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเเห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 52

23 พฤษภาคม 2566 – คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(สภาซีเมค)1 ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมฯ ตามคำเชิญของรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิสิปปินส์ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การประชุมวาระเฉพาะและการประชุมเต็มคณะ ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอและสำนักงานเลขาธิการซีมีโอดำเนินงานตามขอบข่ายวาระการศึกษาของซีมีโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระดับปฐมวัย อาชีวศึกษา การพัฒนาและฝึกอบรมครู การส่งเสริมวิจัยระดับอุดมศึกษา การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขอนามัย การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งเลือกตั้งให้รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ เป็นประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52 และประธานสภาซีเมค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเนการาบรูไนดรุสซาลาม เป็นรองประธานการประชุมฯ และรองประธานสภาซีเมค ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยาฯ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวย้ำความสำคัญของการบูรณาการ “ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต” (Arts of Life) ไว้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)3 สู่การจัดการเรียนรู้แบบศาสตร์และศิลป์ ที่ผสมผสานในลักษณะที่เรียกว่า “STEAM”4 เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นด้านวัฒนธรรมคุณค่า และอัตลักษณ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 53 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 ณ บรูไน

2. การประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ครั้งที่ 6 (6th SEAMEO Strategic Dialogue of Education Ministers: SDEM) หัวข้อ “Prioritising Foundational Learning and Lifelong Learning: Investing in Literacy, Numeracy, and STEM Education in the Digital Era” ที่ประชุม SDEM ได้เห็นพ้องและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมประเด็นด้านนโยบายของภูมิภาค แนวปฏิบัติด้านการเรียนรู้พื้นฐานการรู้หนังสือและการคำนวณ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล การให้ความสำคัญลำดับต้นแก่ผู้เรียนกลุ่มเปราะบางด้วยการพัฒนาวิธีการแบบเรียนร่วม การเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในยุคดิจิทัล และการเสริมสร้างแนวคิดริเริ่มในการติดตามและประเมินผล

อนึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้มีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐสิงคโปร์เกี่ยวกับการจัดโครงการแลกเปลี่ยนหรือหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งสิงคโปร์ยินดีสนับสนุนให้แก่ ศธ. ไทย โดยอาจแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียน/นักศึกษา ประมาณ 1 ภาคการศึกษา หรืออาจให้ครูและผู้บริหารเดินทางมาเข้ารับการอบรมร่วมกับสิงคโปร์ ในส่วนของไทยเน้นผลักดันการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติให้มีการเรียนการสอน หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น และการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา (STEM) โดยเพิ่มตัว “A” (Arts of Life) ให้เป็น “STEAM” ซึ่งรวมถึงภูมิหลัง วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิต

____________________________

1 การประชุมสภาซีเมคกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม 11 ประเทศ ประเทศสมาชิกสมทบซีมีโอ                        1 ประเทศ (ราชอาณาจักรสเปน) หน่วยงานสมาชิกสมทบซีมีโอ 2 แห่ง (มหาวิทยาลัย Tsukuba และบริติช เคาน์ซิล) ศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ 26 แห่ง ตลอดจนภาคีเครือข่ายซีมีโอ และสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รวม 170 คน โดยการประชุมฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือซีมีโอ รับทราบความก้าวหน้า ผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการขององค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายของสำนักงานเลขธิการซีมีโอ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาค

2 องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization:                 SEAMEO) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคซึ่งเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งเมื่อปี 2508 มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประเทศสมาชิกรวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา (2) สุขอนามัยและสาธารณสุข (3) วัฒนธรรมและประเพณี (4) ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ภาษา (6) การลดปัญหาความยากจน และ (7) การเกษตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ

3 การเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่าง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)

4 เป็นการเพิ่มสาขาวิชาศิลปะ (Arts) เข้ามาผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิต

ข่าวเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: