‘คุณหญิงกัลยา’ ผลักดันประเทศสมาชิกซีมีโอ “ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต” ในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 9 กุมภาพันธ์ 2566 – ในระหว่างการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 52 (สภาซีเมค) ณ โรงแรม EDSA Shangri-La กรุงมะนิลา / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ ซึ่งมี H.E. Ms. Sara Zimmerman Duterte-Carpio (ซาร่า ซิมเมอร์มัน ดูแตร์เต-คาร์ปิโอ) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ เป็นประธาน โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกองค์การซีมีโอ ทั้ง 11 ประเทศ สมาชิกสมทบ 9 ประเทศ หน่วยงานสมาชิกสมทบ 7 แห่ง และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคขององค์การซีมีโอ 26 แห่ง ประมาณ 200 คน เข้าร่วมการประชุม

ภาพเพิ่มเติม Facebook

การประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้ศูนย์และเครือข่ายในระดับภูมิภาคขององค์การซีมีโอทั้ง 26 แห่ง และสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ดำเนินงานในการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวาระการศึกษาขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาด้านเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนร่วม การอาชีวศึกษา การพัฒนาครู การอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ด้านสุขภาพอนามัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร ด้านปัญญาประดิษฐ์ สะเต็มศึกษาเพื่อการมีงานทำ นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ดั้งเดิม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ H.E. Ms. Sara Zimmerman Duterte-Carpio (ซาร่า ซิมเมอร์มัน ดูแตร์เต-คาร์ปิโอ) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค และประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52 และเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของประธานสภาซีเมค จะสามารถนำพาองค์การซีมีโอให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวข้ามความท้าทายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคในช่วงหลังโควิด 19

พร้อมกันนี้ยังกล่าวแสดงความชื่นชม H.E. Mr. Chan Chun Sing (ชาน ชุง ซิง)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อพันธกิจของประธานสภาซีเมคตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลักดันการดำเนินงานขององค์การซีมีโอจนบรรลุผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ท้ายสุดนี้ ได้กล่าวย้ำความสำคัญของการบูรณาการ “ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต” (Arts of Life) ไว้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) สู่การจัดการเรียนรู้แบบศาสตร์และศิลป์ที่ผสมผสานในลักษณะที่เรียกว่า STEAM เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นด้านวัฒนธรรม คุณค่า และอัตลักษณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย

สำหรับคณะผู้แทนไทยครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศ สป. และนางสาวสุปราณี คำยวง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. คณะเจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ระดับภูมิภาคของประเทศไทย รวม 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอสปาฟา ศูนย์ซีมีโอไรเฮด ศูนย์และเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด ศูนย์ซีมีโอเซพส์ และศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด เข้าร่วมการประชุมฯ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สรุปและเรียบเรียง โดย นางสาวสริญณพัชร์ ธรรมบุศย์
นางกุสุมา นวพันธ์พิมล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: