ศธ.เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) เป้าหมายให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย... Continue Reading →

ปลัด ศธ.ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการ “NIHONGO Partners” รุ่นที่ 10 พร้อมมอบเกียรติบัตรในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่

กระทรวงศึกษาธิการ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - นายอรรถพล สังขวา... Continue Reading →

คณะกรรมการ Coding แห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตรอบรม Coding ครูผู้สอนทุกช่วงชั้น ทุกสังกัด และการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น

ห้องประชุมจันทรเกษม 22 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑