คณะกรรมการ Coding แห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตรอบรม Coding ครูผู้สอนทุกช่วงชั้น ทุกสังกัด และการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น

ห้องประชุมจันทรเกษม 22 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (1/2566) โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. และคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

เห็นชอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Coding

ที่ประชุมเห็นชอบ แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียน Coding โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ สพฐ., สอศ., สช., สำนักการศึกษา กรุงเทพฯ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการอบรมครูทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และขั้นสูง ในด้านเนื้อหาความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักของ Coding และวิทยาการคำนวณ รวมกว่า 4 แสนคน แต่ยังพบว่ายังไม่สามารถพัฒนาครอบคลุมการอบรมได้ทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งจากการนิเทศติดตามพบว่า ครูในสังกัด สพฐ.ได้รับการอบรมมากที่สุดกว่าร้อยละ 81 และครูสังกัด สถ.ได้รับการอบรมน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 5

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เบาบางลง สสวท.จึงจัดอบรม Coding แบบพบหน้า (face to face) เบื้องต้นในส่วนภูมิภาค ให้แก่ครูผู้สอนทุกช่วงชั้นทุกสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูในประเด็นหลัก คือ เนื้อหาที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน, กระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้สอนในการเป็นผู้อำนวยการสอน (facilitator) บทบาทผู้เรียน และวิธีประเมินผลผู้เรียน เริ่ม 5 จังหวัด (สุพรรณบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ลำปาง สุราษฎร์ธานี) ระยะเวลา 2 วัน จำนวนจำกัดจังหวัดละ 2,000 คน ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2566 แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ตั้งแต่ ป.ต้น ป.ปลาย ม.ต้น และ ม.ปลาย

เตรียมหลักสูตรอบรม Coding สำหรับผู้บริหารระดับต้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานการจัดทำหลักสูตร Coding สำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการพลเรือนระดับอำนวยการหรือเทียบเท่า ในการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารระดับต้น ให้มีภาวะผู้นำ สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับการองค์กรภาครัฐในบริบทที่มีความท้าทาย

รับทราบการจัดกิจกรรมสนับสนุน Smart Devices “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน”

ที่ประชุมรับทราบ รายงานการจัดกิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์ (Smart Devices) สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน” โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคในรูปแบบอุปกรณ์ดิจิทัลหรือเงินบริจาคได้โดยตรงไปยังสถานศึกษาที่ต้องการ และสามารถลดหย่อนภาษีได้ อย่างไรก็ดีแม้ว่าในขณะนี้จะมียอดสนับสนุนเป็นจำนวนเงินแล้วกว่า 6.25 ล้านบาท Smart Devices 7 พันเครื่อง มีโรงเรียนได้รับบริจาคไปแล้วกว่า 650 แห่ง แต่ก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์ Smart Devices อีกเป็นจำนวนมากกว่า 1.4 ล้านเครื่อง จึงอยากจะขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ชุมชน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมบริจาคเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการศึกษาของเด็กไทย

รับทราบการจัดกิจกรรม “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์ และ CODING”

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์ และ CODING” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบ รวมไปถึงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยาฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปี

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ คณะกรรมการ CODING แห่งชาติ และ ปู “จิตกร บุษบา” สื่อมวลชนชื่อดังนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เข้าร่วมด้วย

นอกจากภายในงานจะได้รับฟังผลการขับเคลื่อนนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยาฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปีในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ผู้จัดงานยังได้เชิญตัวแทน กมธ.การศึกษา จาก ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย และ ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “การศึกษาไทยภายใต้ VUCA World” และเชิญตัวแทนจากสภาการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาร่วมพูดคุยในประเด็น “การขับเคลื่อนงานการศึกษาไทยกับความคาดหวังของภาคธุรกิจ” ภายใต้แนวคิดที่จะต้องมีการออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการโดย ดร.คุณหญิงกัลยาได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบาย CODING ซึ่งคุณหญิงกัลยาได้ผลักดันให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ ให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เรียน CODING ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยให้พร้อมเผชิญกับโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความผันผวนไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ หรือที่เรียกว่า VUCA WORLD ซึ่งทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพลเมืองวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล

งาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G Avenue Zone A (ใต้ลาน Skywalk) MBK Center โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและการแสดงจากเด็กนักเรียน ศิลปิน ที่จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อม ๆ กัน โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้งวัน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: