ระเบียบและกฎกระทรวง ศธ. เกี่ยวกับการลงโทษ และการกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

เปิดระเบียบและกฎกระทรวงศึกษาธิการ 3 ฉบับ เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา และการกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งประกาศใช้มาตัังแต่ปี 2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2548

สาระสำคัญ คือ กำหนดโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด มี 4 สถาน คือ

 1. ว่ากล่าวตักเตือน
 2. ทําทัณฑ์บน
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ
 4. ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทั้งนี้ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย ซึ่งการลงโทษให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัย และความประพฤติไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับมาประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=156811

กฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ คือ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังนี้ (ปรับปรุงทั้ง 2 ฉบับไว้ให้แล้ว)

 1. หนีเรียน หรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่น หรือมั่วสุมในวงการพนัน
 3. พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
 4. ซื้อ จําหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
 5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
 6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการดังกล่าว
 7. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย
 8. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
 9. เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=179523
https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=17104313

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา แจ้งเหตุร้องเรียน ได้ที่ “MOE Safety Center” ผ่าน 4 ช่องทาง คือ แอป MOE Safety Center, เว็บไซต์ MOESafetyCenter.com, ไลน์ @MOESafetyCenter, โทร. 02 126 6565 หรือศูนย์บริการประชาชน ศธ. โทร. 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: