กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ยูเนสโก ฝรั่งเศส

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิด... Continue Reading →

สำนักงาน กศน. ยกระดับเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดูแลประชาชนทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการโ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑