รมว.ศธ.นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมเต็มคณะ (Pleanary) คณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 ที่ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น กรุงปารีส / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเต็มคณะ (Pleanary) ของการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 (216th session of the Executive Board) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2566 ที่องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

รมว.ศธ. กล่าวแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านการศึกษาซึ่งยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไม่ว่าจะเป็นโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มเพื่อนำเด็กตกหล่นกลับเข้าสู่โรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการของนักเรียนที่ยังคงไม่สามารถกลับมาเรียน ให้สามารถกลับมาเรียนต่อได้ตามวิธีการที่เหมาะสม

โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เป็นอีกโครงการที่ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและตกหล่นจากระบบการศึกษา โดยให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพทั้งการเรียนและการฝึกอาชีพเพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ ประเทศไทยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนทางการศึกษา ดังจุดเน้นและบทบาทของยูเนสโกในการประชุม Transforming Education Summit เมื่อปี 2565 ส่วนหนึ่งคือการลงทุนด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มอัตราเงินรายหัวเด็กนักเรียนทุกคน

นอกจากนี้ การศึกษาได้เข้าสู่ยุคภายหลังการแพร่ระบาด ซึ่งควรพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับความท้าทายในอนาคต เช่น การพลิกโฉมด้านดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ดังนั้น การศึกษาจึงไม่เพียงมุ่งหวังแค่การพัฒนาทักษะสำหรับการทำงาน แต่เพื่อตอบสนองการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวในที่ประชุมเพื่อเชิญผู้แทนประเทศสมาชิกเข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณ Segur Hall องค์การยูเนสโก ซึ่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีองค์การยูเนสโก (UNESCO Goodwill Ambassador) เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีวันประสูติ และในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส และคณะมิสชังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส

โดยมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและยูเนสโก เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: