ศธ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 424” ขยายเครือข่ายให้เยาวชนเป็นสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ดร.สุทิน  แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายชาญเวช บุญประเดิม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเกษตรและประมง) ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ประกา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑