ศธ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 424” ขยายเครือข่ายให้เยาวชนเป็นสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ดร.สุทิน  แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด “หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 424” ย้ำให้ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ขยายเครือข่ายให้เด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี

3 พฤษภาคม 2566 / ดร.สุทิน  แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 424 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จากทุกภูมิภาค จำนวน 56 คน

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการกาชาดและยุวกาชาด มีทักษะการบริหารงานยุวกาชาด ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด ในฐานะที่ทุกท่านเป็นผู้บริหารซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการสนับสนุนกิจการยุวกาชาด จะสามารถนำแนวคิด ประสบการณ์การบริหารงานยุวกาชาดและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา ตลอดจนสร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

“ชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาทุกท่าน ที่ยินดีเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยความสมัครใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสง ศึกษาธิการภาค 17 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ที่ให้ความสำคัญกับกิจการยุวกาชาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ทุกท่านจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานด้านยุวกาชาด เพื่อขยายจำนวนสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต” รองปลัด ศธ. กล่าว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ข้อมูล/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: