ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายชาญเวช บุญประเดิม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเกษตรและประมง) ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๔) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๒๑ คน ซึ่งในจำนวนนี้มี นายนิยม ไวยรัชพานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเกษตรและประมง) รวมอยู่ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายดังกล่าวข้างต้นได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากได้ถึงแก่กรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๓ (๖) ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญเวช บุญประเดิม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเกษตรและประมง) ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ที่มา
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D103S0000000000100.pdf
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67227

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: