‘อรรถพล’ เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ศธ.และแนวทางการปฏิบัติ “ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”

23 พฤษภาคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม 200 คน

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากร ได้ร่วมพิจารณาร่างประกาศ ศธ. และร่างแนวทางการปฏิบัติตามประกาศฯ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ยึดถือปฏิบัติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อนำไปสู่ผลสะท้อนการบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมระดับประเทศ คือ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายในปี 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน ไปสู่เป้าหมายภาพรวมของประเทศ คือ “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัด ศธ.และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. กล่าวเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้กำหนดทิศทางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 6 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมอบหมายให้ ศธ. เสนอร่างประกาศกระทรวงฯ และร่างแนวทางการปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อความเหมาะสม เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามในประกาศ และบังคับใช้ต่อไป

ณัฐพล สุกไทย/ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: