สป.ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อัลบั้มภาพ

(25 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 458 ราย โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.ศธ.) รวมทั้งสิ้น 458 ราย ดังนี้

  • สายที่ 4 ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 3 ราย
  • สายที่ 3 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 28 ราย
  • สายที่ 2 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 79 ราย
  • สายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) จำนวน 348 ราย

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมงคลอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

อิชยา กัปปา / สรุป
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ภาพ