สกศ.หารือองค์กรหลัก มุ่งวิเคราะห์ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หารือองค์กรหลัก เพื่อมุ่งวิเคราะห์ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ” ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ในการเชื่อมโยงสมรรถนะกำลังคนที่อยู่ในตลาดแรงงาน กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

(25 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ พร้อมนายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา, ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.), นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.), ดร.ชยพร กระต่ายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้แทนทั้ง 5 หน่วยงาน

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวว่า สกศ.ร่วมกับองค์กรหลักทางด้านคุณวุฒิการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สำคัญประการหนึ่ง คือ “การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในการเชื่อมโยงสมรรถนะกำลังคนที่อยู่ในตลาดแรงงานกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน”

ในการดำเนินการดังกล่าว สกศ. ได้ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และแนวทางความร่วมมือในการนำมาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ ที่จัดทำโดย สคช. และมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดทำโดย กพร. กระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงกับการจัดเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. รวมถึงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนอาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ.

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน อาทิ

  • มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากสื่อ และช่องทางการเรียนรู้ที่มี เช่น หลักสูตรวิชาชีพออนไลน์ของ สคช. ที่ยึดโยงตามมาตรฐานอาชีพ และเข้าถึงได้ง่าย
  • ใช้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพของ สคช. มาช่วยเป็นผู้สอน/วิทยากรให้กับสถานศึกษา
  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด กพร. ในระดับจังหวัดกับสถานศึกษา ในการร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้
  • คัดเลือกผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้ศึกษาต่อ เพื่อฝึกอาชีพ และจ้างงาน เพื่อฝึกอบรมใน “หลักสูตรการฝึกเพื่อเตรียมเข้าทำงาน” โดยฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่หน่วยงานในสังกัด กพร. 2 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการ 1 เดือน
  • ทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (มรช.) ในกลุ่มผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องกันในการส่งเสริมบทบาทของการแนะแนวอาชีพ โดยอาศัยเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัด กพร. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และกรมการจัดหางาน เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: