ปลัด ศธ.เปิดการประชุมปฏิบัติการ KM ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดยมีนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ผู้บริหารหรือผู้แทนสำนัก/หน่วยงาน สป.ศธ. จำนวน 17 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทบทวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์การ และคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.ศธ. ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดการความรู้บางเรื่องในวันนี้ อาจเป็นการตอบคำถามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้มีการหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทหรือโครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน ที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในทุกมิติด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: