สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รุกพัฒนาคู่มือครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ‘ปลอดจากการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้’

(22 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนชั้น ป.1 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ทั้งนี้ เพื่อจัดทำคู่มือครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการอ่าน ชั้น ป.1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นทักษะด้านการอ่าน

โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ลดปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียน ซึ่งจะกำหนดมาตรการที่จะทำให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ และครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คู่มือและนวัตกรรมที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ยังมุ่งหวังให้นักเรียน ป.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ตลอดจนมีความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพ/ข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 4