‘ชุมชนบ้านพบพระ’ บูรณาการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สู่อาหารกลางวันต้นแบบ

รร.ชุมชนบ้านพบพระ’ จ.ตาก บูรณาการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ สู่อาหารกลางวันต้นแบบ ให้นักเรียนอนุบาล-มัธยมต้น อิ่มอาหารกลางวัน ครบทุกคน ทุกวัน

โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด 293 คน

ดังที่ทราบกันดีว่า รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้เฉพาะเด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องหาอาหารกลางวันรับประทานเอง บางคนมีเงินก็สามารถซื้อรับประทานได้ แต่สำหรับบางคนที่ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ทำให้บางวันไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน พบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ได้ช้า ไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะรู้สึกหิว

ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ เล่าว่า จากสภาพและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรีบหาทางแก้ไข เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวัน แน่นอนว่าเด็กปฐมวัยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพครบทุกคนอยู่แล้ว แต่เราไม่สามารถทิ้งให้นักเรียนมัธยมตอนต้นอีกหลาย ๆ คนต้องรู้สึกหิว เพราะไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน

ในฐานะผู้บริหารจึงได้คิดและหาวิธี โดยได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและผู้นำในพื้นที่ร่วมกันระดมความคิดอยู่หลายครั้งจนทำให้เกิดนวัตกรรม “การบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม : อาหารกลางวันต้นแบบ” เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนร่วมกันหาวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ทำงานแบบมีส่วนร่วมและใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบูรณาการการเรียนการสอน และการจัดโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันอย่างหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 2 บ้านพบพระกลาง ทั้งนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ ตลอดจนแปลงเกษตรในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อีกมากมายในพื้นที่ตามภูมิสังคม

นายพรชิต ทาสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าวว่า ดีใจที่ตนและผู้นำในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 2 บ้านพบพระกลางขึ้นมาแล้วมีประโยชน์กับทุกคน โดยเฉพาะผลผลิตที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ชาวบ้านและนักเรียน ตลอดจนคุณครู ผู้บริหารมาร่วมกันปลูก ปลาในบ่อที่เด็ก ๆ เลี้ยงและแบ่งเวรมาให้อาหาร ผักปลอดสารพิษที่ผู้ปกครองช่วยปลูก สามารถนำไปเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระได้รับประทาน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างยิ่ง ตนจะร่วมกับโรงเรียนทำโครงการนี้ต่อไป และจะใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

นางสาวทัชชภร เสทะสิงห์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เล่าว่า ดีใจที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพราะปกติแล้วโรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันตามงบประมาณที่รัฐสนับสนุนอย่างเพียงสำหรับเด็กอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ถ้าเหลือจากที่น้อง ๆ ทานแล้ว เด็กมัธยมก็สามารถมารับประทานได้ ซึ่งก็ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน แต่พอชุมชน ผู้ปกครองและปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เช่น เอาผัก เอาขนมจีน เอาเห็นนางฟ้ามาให้และบางคนก็ให้เป็นเงิน ซึ่งตรงนี้ทางโรงเรียนก็นำมาประยุกต์ทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้มากขึ้น ข้าวสวยที่หุงให้นักเรียนก็ได้จากแปลงนาที่นักเรียนไปปลูกร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน

เด็กหญิงสิรินภา ศุภศิริโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เล่าว่า ตนและเพื่อนๆดีใจและมีความสุขที่ได้ปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงปลา ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและชุมชน ได้ไปเกี่ยวข้าวที่ปลูกเอง ได้เรียนรู้การทำอาหารและขนมที่คุณครูสอน ได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณลุงในหมู่บ้านเป็นคนช่วยสอน ได้ช่วยคุณครูและแม่ครัวทำอาหารกลางวันโดยนำผักที่ปลูก ปลาที่เลี้ยงมาทำอาหารกลางวันรับประทานร่วมกับเพื่อน ๆ

ดร.ภูรินท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “อำเภอพบพระ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีพืชผลทางการเกษตรมากมายที่ส่งไปขายนอกพื้นที่ มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน แต่ขาดการพูดคุย ประสานงาน สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพราะการจัดการศึกษาในวันนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ทุกคน ทุกหน่วยงานและชุมชนจะต้องมามีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุก ๆ เรื่อง สอดคล้องกับ New normal ในยุคปัจจุบัน”

บทความ/ภาพ โดย
ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: