เพจคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณทีมปฏิรูปประเทศไทย ในการให้ความสำคัญสูงสุด ในการวางรากฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อมโยงคณะกรรมการ Coding แห่งชาติ กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (อนุกรรมการ Coding เพื่อการปฏิรูปประเทศฯ) และทุกภาคส่วนรัฐบาล

โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ Coding เพื่อการปฏิรูปประเทศ ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีคุณหญิงกัลยา-ศุภชัย-สุชัชวีร์-ภูมิสรรค์-ชูกิจ นำทีม