ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งนายชาติชาย เกตุพรหม ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สอศ.

(11 กุมภาพันธ์ 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาติชาย เกตุพรหม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: