(11 กุมภาพันธ์ 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนตําแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้ง นายสรร สุนทรธนากุล เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ นั้น

เนื่องจาก นายสรร สุนทรธนากุล ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางปิยะศิริ นาโคศิริ เป็นกรรมาธิการแทน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา