ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมว่า การขับเคลื่อนการทำงานของกิจการลูกเสือ และกิจกรรมลูกเสือในรูปแบบต่าง ๆ ต้องมีความเข้มข้น เพราะลูกเสือ มีหน้าที่สำคัญการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นคนดี มีคุณธรรม รักษาระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตได้ ถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไป แต่การปูพื้นฐานสำคัญด้านจิตใจในการที่จะทำให้คนเป็นคนดี ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นเช่นกัน ในอนาคตผู้บริหารสถานศึกษาต้องผ่านการอบรมลูกเสือระดับสูง เพื่อจะได้นำหลักการลูกเสือมาใช้ในการบริหาร

ผลการประชุม

 • รับทราบ การทูลเกล้าถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในกิจการลูกเสือมาโดยตลอด
 • รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 และกฎบัตรตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สายบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ์ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี 2562 จำนวน 16 ราย และเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2561 จำนวน 910 ราย
 • เห็นชอบ ให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้
  1) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายกลั่นกรองกฎหมาย
  2) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ
  3) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร
  4) ผู้ตรวจราชการลูกเสือฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
  5) ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาค่ายลูกเสือ
 • เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์การมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. …โดยกำหนดให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติกำหนด ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระสำคัญในประเด็นผู้รับมอบอำนาจ ดังนี้
  1) ผู้บริหารภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แก่ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  2) ผู้บริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด หัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
  3) ผู้บริหารหน่วยงานอื่น ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
 • อนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับค่ายลูกเสือจังหวัด รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด เป็นเงิน 51,450,600 บาท
 • เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 เพื่อให้การบริหารกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาคมีความคล่องตัว และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เฉพาะในประเด็นที่สำคัญและจำเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
  1) แก้ไขตำแหน่งทางราชการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน
  2) แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และสำนักงานลูกเสือจังหวัด
  3) แก้ไขเปลี่ยนแปลง บางตำแหน่งของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดให้เกิดความเหมาะสม
 • อิชยา กัปปา /สรุป
 • ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: