เสมา 3 ลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามความพร้อม รร.คุณภาพของชุมชน และ รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง

(3 กุมภาพันธ์ 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความพร้อม ‘โรงเรียนคุณภาพของชุมชน’ และ ‘โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง’ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับการศึกษา โดยบริหารจัดการโรงเรียนใน 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนเด็กนักเรียนลดลง แต่มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา
  2. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เนื่องจากอัตราการแข่งขันของโรงเรียนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น มีนักเรียนเกินอัตราต่อห้องเรียน ทำให้มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมชนบท

ส่วนในเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษา ทราบว่าที่ผ่านมา สพฐ.สามารถทำได้ครอบคลุมพอสมควร แต่ยังขาดในเรื่องของคุณภาพคน โดยปัจจัยที่จะทำให้คนมีคุณภาพได้ คือ โรงเรียนต้องมีคุณภาพ ทั้งครูที่เก่ง อาคารสถานที่พร้อม หรือเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วจะยิ่งเล็กลง ขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น

ดังนั้น เราต้องสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีบริบทที่แตกต่างกัน ในส่วนนี้จังหวัดจะเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายจาก รมว.ศึกษาธิการ ให้ติดตามการยกระดับการศึกษาในภาพรวม 5 จังหวัด (นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, บุรีรัมย์) โดยต้องยอมรับว่ายังมีความกังวลในเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษามาเป็นอันดับแรก

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ว่าจัดทำขึ้นตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ที่มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น และโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  ให้สำเร็จตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในอำเภอวัฒนานครอีก 12 โรงเรียน มีนักเรียนระดับ อ.1-ป.6 จำนวน 968 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 68 คน โดยนายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำเยี่ยมชม

ในช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในอำเภอวังสมบูรณ์อีก 9 โรงเรียน มีนักเรียนระดับ ม.1-ม.6 จำนวน 790 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 53 คน โดยนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเยี่ยมชม

จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็นอีก 11 โรงเรียน มีนักเรียนระดับ อ.1-ป.6 จำนวน 576 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 คน โดยนายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำเยี่ยม

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: