สกู๊ป “131 ปี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน”

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่อง “131 ปี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน” (Ministry of Education celebrates its 131st anniversary Embracing change and elevating Thai education amid transitions) ในโอกาสครบรอบ 131 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายน 2566

131 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกได้เกิดวิกฤตการณ์อย่างรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้โลกเกิดการปรับตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็ว นักวิชาการได้นิยามคำศัพท์เรียกโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ว่า “BANI World” ซึ่งประกอบด้วย B – Brittle (ความเปราะบาง) A – Anxious (ความกังวล) N – Nonlinear (ความสับสนต่อการคาดเดา) และ I – Incomprehensible (การเข้าใจได้ยาก)

โลกยุคการเปลี่ยนผ่าน ที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความท้าทายหลากหลายด้าน ล้วนส่งผลกระทบทางกายภาพและสภาวะจิตใจของคนทุกช่วงวัย กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการจัดการศึกษา ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับตัวได้ สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย พร้อม ๆ กับการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของผู้เรียน จากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกคนให้ได้มากที่สุด

ปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ “TRUST” ให้กับสังคม โดยมีหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้ประเทศมีกำลังคนสมรรถนะสูง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผ่านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งแนวโน้มโลกในอนาคต ใน 7 นโยบายและจุดเน้นปี 2566 ได้แก่

 1. สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นลงมือทำจริง
 3. ทักษะการอ่าน ทักษะดิจิทัล ทักษะการออม และประวัติศาสตร์
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ด้วย Big Data รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษและเปราะบาง
 5. การพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ มีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานสากล และสะสมหน่วยการเรียนรู้ได้
 6. การสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะดิจิทัล จัดการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และวางแผนการเงินได้
 7. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล เพื่อช่วยในการดำเนินงาน เชื่อมโยง และแบ่งปันข้อมูล และการจัดทำกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ พร้อมสร้างการรับรู้สู่สาธารณะอย่างทั่วถึง

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี วันที่ 1 เมษายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่จัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถในสถานการณ์ท้าทายรอบด้าน เพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

โอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี เพื่อเฉลิมฉลองในวันครบรอบ และเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ผลการดำเนินงาน รวมถึงบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สนใจอ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่คลังหนังสือออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ : www.moe.go.th/e-book

วิสัยทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการ : ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็น พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่

Ministry of Education
celebrates its 131st anniversary
Embracing change and elevating Thai education amid transitions

Over the past three years, Thailand and countries around the world have experienced severe crises stemming from the Covid-19 pandemic while also grappling with the impacts of disruptive digital technologies. These important factors prompted the world to adjust drastically and quickly. Meanwhile, scholars coined the acronym “BANI World” (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) to describe the rapidly changing conditions and outlook.

This world of transition, volatility and challenges impacts the physical and mental conditions of people of all ages. Thus the Ministry of Education, which is mainly responsible for the development of the country’s manpower, must adapt and adopt more effective methods of education management to cope with situations as they unfold. This, in turn, requires teachers and education officers to adapt themselves and adopt new technology in order to better manage learning in the modern era, drive regeneration of students’ knowledge deficit resulting from the Covid-19 pandemic, and create opportunities for lifelong learning for all Thai people.

In 2023, the Ministry of Education continues to build confidence and TRUST in society as it marks an important milestone in its mission to develop people’s potential throughout their lives, nurture individuals with high performance, embrace continuous learning, cultivate life skills, and facilitate well-disciplined and altruistic individuals. In line with the 20-year national strategy, 21st century changes, and global future trends, the ministry has formulated seven policies and focus points for 2023, as follows:

 1. Safe schools that build confidence and prevent new threats
 2. Education enhancement through competency-based curricula focusing on practicality
 3. Reading, digital, saving, and history skills
 4. Creation of equal opportunities with big data to support learners of all ages, including special and vulnerable groups
 5. Professional skills development to get a job with competency and academic credit accumulation according to international standard qualifications
 6. Support for teachers, educational personnel, and personnel under the Ministry of Education to have digital capabilities, online platforms management, and financial planning
 7. Development of bureaucracy and government services in the digital age to assist in operations, information sharing, as well as education regulation and national plan formulation to create thorough public awareness

On the occasion of the 131st anniversary of the establishment of the Ministry of Education on 1 April 2023, the Ministry of Education would like to thank the executives, civil servants, teachers, educational personnel and stakeholders from all sectors who are determined to perform their duties to provide education to their fullest potential and develop quality manpower of all ages for the country despite challenging situations.

To mark the anniversary, the Ministry of Education has published a commemorative book telling of the history, missions, duties & powers, performance, and important roles of the ministry in education management. The book can be read in electronic form at the Ministry of Education’s online book archive: http://www.moe.go.th/e-book.

Visions – MINISTRY OF EDUCATION : By 2027, learners of all ages will be developed to their full potential; equipped with morality, ethics and the necessary skills for lifelong learning and adaptability in our ever-changing world.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
Bangkok Post / แปล และออกแบบกราฟิก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: