‘ตรีนุช’ พร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. เข้าเฝ้าฯ “สมเด็จพระสังฆราช” ขอประทานเจิมองค์เสมาธรรมจักร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว ศธ.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 7 มีนาคม 2566 - เจ้า... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑