ครม.เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)

7 มีนาคม 2566 – คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสื่อสารมวลชนของประเทศดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570) โดยกำหนดแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570) แล้วนำแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดประจำปีดังกล่าวบรรจุเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)

กปช. รายงานว่า นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) มีผลการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมเชิงสาระในทุกด้านของเนื้อหาสาระของแผนแล้วโดยรวมถือว่า “มีความพึงพอใจ” และประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนอยู่ในระดับ “มาก” มีการสื่อสารข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับข้อมูลเป็นอย่างดี

แต่มีประเด็นที่ต้องพัฒนา ได้แก่ การสร้างหน่วยงานกลางในการสื่อสารภาครัฐ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและภาคประชาชน และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งนโยบายและแผนฯ พ.ศ. 2563-2565 ได้สิ้นสุดลงตามกรอบระยะเวลาของแผนในปี 2565

กปช. จึงได้ดำเนินการจัดทำและเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำและนำเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางหลักของงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยที่ 3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชน การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาการฯ) ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570) และ กปช. ได้ปรับรายละเอียดให้มีความชัดเจนตามความเห็นสภาพัฒนาการฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

หัวข้อสาระสำคัญ
วิสัยทัศน์“การประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนเชื่อมั่นด้วยการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อประชาคมโลก”
วัตถุประสงค์(1) เพื่อกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญ (Specific Core Content) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างถูกต้อง แม่นยำ (2) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก (3) เพื่อบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติการสารสนเทศต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) พัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ และสร้างเครือข่าย รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยกระดับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (4) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศเพื่อสนับสนุนการสื่อสารในยุคดิจิทัล
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับเป้าหมายกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ภายในปี 2570 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: