ผู้ช่วยปลัด ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

10 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ – นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อซักถามข้อมูลการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้

ผู้ช่วยปลัด ศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้จัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การสร้างองค์ความรู้ และสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งเชิงนโยบายและการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยปกป้องด้านสุขภาพ ลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตของประชาชน เช่น บันทึกข้อข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ.2565-2569 เป็นต้น

โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป. รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่จะใช้ในการชี้แจง และส่งข้อมูลทั้งหมดให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ในฐานะเลขานุการเรียบเรียง และนำเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการฯ ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารรัฐสภา ต่อไป

ณัฐพล สุกไทย สรุป/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: