‘สุทิน’ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย” 4 ภาค 5 จังหวัด นำร่องภาคอีสาน ที่กาฬสินธ์ุ 18-19 ก.พ.นี้

กระทรวงศึกษาธิการ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย” ใน 4 ภูมิภาค 5 จังหวัด เริ่มภาคอีสานที่กาฬสินธ์ุ 18-19 กุมภาพันธ์นี้

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ งร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อลดความเดือดร้อน ประกอบกับกับ ศธ.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการเงิน พร้อมทั้งร่วมกันจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้เงื่อนไขพิเศษของสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จึงกำหนดจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย โดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมจัดกิจกรรม ให้คำปรึกษา ปรับโครงสร้าง/ไกล่เกลี่ยหนี้ ส่งเสริมการออมและการลงทุน และให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการการเงิน ได้แก่

กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, สกสค., สคบศ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

สำหรับมหกรรมฯ ครั้งแรกนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ (รวมจังหวัดใกล้เคียง ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม) กว่า 5 พันคน หนี้รวมกว่า 8 พันล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ 653 คน กำลังถูกสถาบันการเงินฟ้องร้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    – ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
    – ครั้งที่ 2 วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  • ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว
  • ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
  • ภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสุราษฎร์ธานีวชิราลงกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ข้าราชการครูฯ และผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง unlock.moe.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: