สป.ศธ.พิจารณาจัดตั้ง 4 กอง “บริหารทรัพยากรบุคคล-บริหารการคลัง-ประชาสัมพันธ์-บริหารงานกลาง” เน้นประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มคน

9 กุมภาพันธ์ 2566 – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองบริหารการคลัง ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) โดยนายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหัน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างการออกแบบโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ และการแบ่งงานภายในของ “กองบริหารทรัพยากรบุคคล” (ปัจจุบันคือ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักอำนวยการ สป.) และ “กองบริหารการคลัง” (ปัจจุบันคือ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สังกัดสำนักอำนวยการ สป.) ดังนี้

  • ​กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินงานเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐ จัดระบบและบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนพัฒนาบุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ของ สป.ศธ. และ ศธ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  • กองบริหารการคลัง ดำเนินงานเกี่ยวกับ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ สป.ศธ. และ ศธ. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้เสนอที่ประชุมว่า จากการหารือกับนายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. และคณะที่ปรึกษาปลัด ศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ในภาพรวมกระทรวง และ สป. เห็นควรให้จัดตั้ง “กองประชาสัมพันธ์” โดยปรับภารกิจงานจากกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป. เป็นกองประชาสัมพันธ์ และปรับภารกิจจากกลุ่มบริหารงานกลาง สังกัดสำนักอำนวยการ สป. เป็น “กองบริหารงานกลาง” ไปพร้อมกัน

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจงานทั้ง 4 กองดังกล่าว โดย กพร.สป.จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแนะนำการแบ่งกลุ่มงาน เพื่อปรับรายละเอียดกลุ่มงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

นายณัฐพล สุกไทย, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
นายศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: