ปลัด ศธ.เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ปี 2566 ที่ปราจีนบุรี

ปลัด ศธ. “อรรถพล สังขวาสี” เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ปี 2566 ที่ปราจีนบุรี ชื่นชมการศึกษาเอกชนบุกเบิกการศึกษาไทย มีบทบาทสำคัญจัดการศึกษาควบคู่รัฐมายาวนาน 105 ปี สนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียนได้อย่างดี

จังหวัดปราจีนบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเอกชน เพื่อคนรุ่นใหม่ มุ่งสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์” พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) โดยนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9, ศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออก, นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายกสมาคม ปส.กช.), ผู้บริหาร ศธ.ส่วนกลางในภูมิภาคตะวันออก ผู้บริหาร ครู ผู้สอน นักเรียนโรงเรียนเอกชน และสมาคมการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ร่วมงาน ณ โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท

ปลัด ศธ. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ในโอกาสที่วันการศึกษาเอกชนจะครบรอบก้าวสู่ปีที่ 105 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของภาครัฐ ช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศ

“การจัดงานวันการศึกษาเอกชน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในโอกาสวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 นี้ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน สร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน และการศึกษาของชาติต่อไป”

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ทราบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว) และความเสียสละทุ่มเทของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

เลขาธิการ กช. กล่าวถึงหารจัดงานครั้งนี้ว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2461 และนับแต่นั้นมา จึงได้กำหนดให้วันที่ 10กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันการศึกษาเอกชน” ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์นี้ ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมอบหมายให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในรูปแบบ Online ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ภาคตะวันออกของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ด้วยกิจกรรมนิทรรศการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

ในการนี้ ปลัด ศธ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Best Practice โรงเรียน 8 จังหวัด และโรงเรียนเอกชนนอกระบบภาคตะวันออก รวมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาเอกชนแก่ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ประธาน ปส.กช.จังหวัด, ประธาน ปส.กช.นอกระบบ และนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคตะวันออก จากนั้นจังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ต่อไป

รับชมภาพบรรยากาศการจัดงาน Facebook ศธ.360 องศา

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: