ศธ.แจ้งทุกองค์กรหลัก/หน่วยงานในกำกับ นำเข้าแผนงาน/โครงการในระบบ eMENSCR ปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. แจ้งทุกหน่วยงานองค์กรหลัก และหน่วยงานในกำกับ นำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ตามกรอบระยะเวลา รวมทั้งนำเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ลงข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในวันที่ 19 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 ด้วย

1. การนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการโครงการ

1.1 การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่รับผิดขอบโครงการ นำเข้าข้อมูลของทุกโครงการ/การดำเนินงาน (M1 – M5) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M7) ในระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำแนกตามกรณีได้ ดังนี้

1.1.1 กรณีเป็นโครงการ/การดำนินงานที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 มกราคม – 31 มีนาคม 2566
1.1.2 กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น หรือโครงการ/การดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ขอให้หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้แก่
1) รอบที่ 1 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2566
2) รอบที่ 2 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566
3) รอบที่ 3 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2566

1.2 การรายงานผลโครงการ/การดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำแนกตามกรณีได้ ดังนี้

1.2.1 กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส (M6) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M7) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปิงบประมาณ ดังนี้
1) ไตรมาสที่ 1 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 30 เมษายน 2566
2) ไตรมาสที่ 2 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2566
3) ไตรมาสที่ 3 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566
4) ไตรมาสที่ 4 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2566
1.2.2 กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ขอให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส (M6) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M7) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังนี้
1) รอบที่ 1 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 เมยายน 2566
2) รอบที่ 2 ระบบเปีดระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566
3) รอบที่ 3 ระบบเปิดระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ลงข้อมูลในระบบ eMENSCR ภายในวันที่ 19 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1c7PLr8qhpTg5fnPLTl4VOOn5LqUw1lDJ/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: