สช.จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘วันการศึกษาเอกชน ปี 2566’ ใน 5 ภูมิภาค ตั้งเป้าผู้ร่วมงาน 2 หมื่นคน

เลขาธิการ กช. “มณฑล ภาคสุวรรณ์” ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชน และภาคีเครือข่าย แถลงข่าวจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ปี 2566” ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ชูแนวคิด “สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมเข้มแข็ง ด้วยการศึกษาเอกชน” หวังมุ่งยกระดับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ต่อยอดสร้างผลงานด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ 2 กุมภาพันธ์ 2566 / นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยนายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายก ส.ปส.กช.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เลขาธิการ กช. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 และนับแต่นั้นมาจึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชน ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

โดยได้กำหนดการจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566” เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชนผ่านการประชุมเชิงวิชาการ นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของ ศธ. ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียน สมาคม เครือข่ายทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี

นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายก ส.ปส.กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สช. และหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค (ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)/สช.จังหวัด) ได้ร่วมกับ ส.ปส.กช. และ ปส.กช.จังหวัด ตลอดจนสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดและเครือข่ายการศึกษาเอกชนต่าง ๆ จัดกิจกรรมดังกล่าว ใน 5 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมเข้มแข็ง ด้วยการศึกษาเอกชน” ได้แก่

  • ภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทวาราวดี/โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทวาราวดี
  • ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
  • ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ปารีสอร์ท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์
  • ภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ, การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับประเทศ โดย ส.ปส.กช. ร่วมกับ สช. ดำเนินการจัดรายการแข่งขัน 22 รายการ 51 การแข่งขัน มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 10,972 คน จาก 1,073 โรงเรียนทั่วประเทศ, การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศ (ปส.กช.) นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน เครือข่ายการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเอกชน ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานใน 5 ภูมิภาค ๆ ละ 4,000 คน รวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 20,000 คน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: