ศธ.เวิร์คช็อปออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ รองรับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่: รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ’ พร้อมให้หลักการและแนวทางการดำเนินงานแก่ที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนด้านยุทธศาสตร์และแผนจากสำนักในส่วนกลาง, สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน

ในการนี้ ได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับทุกภาคส่วนแบบร่วมมือและสอดประสานในรูปแบบ Matrix Structure โดยนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการประชุมปฏิบัติการ มีทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยการถอดบทเรียนจากวิทยากรหลักและผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าหมายที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ การออกแบบการทำงานร่วมกันของหน่วยงานการ การออกแบบตัวชี้วัดร่วม ( Joint KPIs) และแนวทางการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ขอบคุณภาพ/ข่าว กพร.สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: