คุณหญิงกัลยา แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ “วีระ แข็งกสิการ” ฝ่ายข้าราชการประจำ และ “ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย” ฝ่ายการเมือง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท