คุณหญิงกัลยา แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ “วีระ แข็งกสิการ” ฝ่ายข้าราชการประจำ และ “ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย” ฝ่ายการเมือง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 205/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยแต่งตั้งนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 162/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 แต่งตั้งนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการเมือง) โดยนายวรวรงค์ รักเรืองเดช และนายชยพงศ์ สายฟ้า เป็นรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการเมือง)

วีระ แข็งกสิการ โฆษก ศธ.(ฝ่ายข้าราชการประจำ)
วีระ แข็งกสิการ โฆษก ศธ.(ฝ่ายข้าราชการประจำ)
วีระ แข็งกสิการ โฆษก ศธ.(ฝ่ายข้าราชการประจำ)
ทีมโฆษก ศธ. (ฝ่ายการเมือง)
ซ้ายไปขวา : นายวรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษก ศธ. / นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษก ศธ. / นายชยพงศ์ สายฟ้า รองโฆษก ศธ.