รองปลัด ศธ. “วีระ” ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลั