นายกรัฐมนตรี ชูทีมประเทศไทย บูรณาการ 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

(3 มีนาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Continue Reading →

“คลัง จับมือ ศธ.” ส่งเสริมการออม นำร่องนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป พร้อมขยายต่อครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ

"คลัง จับมือ ศธ." ส่งเสริมความรู้การออมกับกองทุนการออมแ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑