เห็นชอบให้หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค เข้ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.

(28 เมษายน 2564) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทร... Continue Reading →

‘ประทิน เลี่ยนจำรูญ’ ครูอาชีวะหญิง จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่ 4 ของไทย

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาเห็... Continue Reading →

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครเยาวชนโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑