เสมา3 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชา-กัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1

(2 เมษายน 2564) นางกนกวรร