เสมา3 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชา-กัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1

(2 เมษายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมและปิดการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1 จำนวน 116 คน โดยมีนายบุญเลิศ ตองติรัมย์ รอง ผอ.กศน.กรุงเทพ ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบางเดชะ ภูมิภูเบศร์ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ได้ร่วมมือจัดทำหลักสูตรการให้ความรู้ด้านกัญชา แต่ยังมีการนำองค์ความรู้ด้านการตลาด ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ธุรกิจกัญชาไทย ทำให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่กัญชาและกัญชงมีศักยภาพ ตั้งแต่ธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางตลาดให้ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงาน กศน. โดยสำนักงาน กศน.กทม. ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “โภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด” ให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชนในการเรียนรู้และเข้าใจกัญชา มีทักษะในอาชีพโดยใช้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดมาใช้ในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งขอขอบคุณผู้สำเร็จการอบรม รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นครู กศน.และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 116 คน ซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ

“ขอฝากให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่านยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) เพื่อสร้างสรรค์เมนูกัญชาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการบริโภคในเด็กและเยาวชน การผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ตามที่แพทย์ระบุว่าห้ามรับประทาน ให้สมกับที่ได้รับการอบรมรุ่นแรก ภายใต้การบูรณาการของ ศธ.และ สธ.อย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย มีวินัยต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปถ่ายทอดกับชุมชนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2564 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ดร.ปาน กิมปี นักวิชาการอิสระ, น.ส.วิภา เต็งอภิชาต เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.), นายนัฐพงษ์ ขันธรักษ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี, ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม และนายอักขราทร ศิลปี ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: