‘คุณหญิงกัลยา’ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

(31 มีนาคม​ 2564)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ ร​มช.ศึกษา​ธิการ​ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่​ โดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยา​ลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ ทุกฝ่ายต้องทุ่มเทและเสียสละอย่างมากที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ มีความรับผิดชอบ เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพ เป็นฝีมือชนคนสร้างชาติ ซึ่งผ่านกระบวนการอบรมบ่มเพาะจากหลักสูตรของอาชีวศึกษา  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการกำลังคนในประเทศ

ทั้ง​นี้ นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และต้องรู้จักให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ และให้อภัย จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต

ผอ.วิทยา​ลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัย​อาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 4 ประเภทวิชา ได้แก่  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)​ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มีการบริหารจัดการศึกษาวิจัยความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 1,241 คน

จากนั้น รมช.ศึกษา​ธิการ​ เดินทางไปตรวจเยี่ยม​ให้กำลังใจ ผู้ร่วมโครงการอบรมสัมมนา​หลักสูตร​การดำเนิน​การทางวินัยสำหรับ​ผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ​สอบสวน (ตามหลักสูตร​ ก.ค.ศ.)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ ณ โรงแรม​เชียงใหม่​อ​อร์คิด​

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า ขอฝากให้ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาทุกแห่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และออกไปหาเครือข่ายภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เมื่อเรียนจบไปก็จะเป็นแรงงานที่มีฝีมือเชี่ยวชาญ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยอาจเริ่มจากการขอความร่วมมือหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดก่อน แล้วจึงขยายเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้น เพราะการศึกษาที่ดีต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกมิติ

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: