ศธ.จัดงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี “ตรีนุช” ย้ำความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาประเทศ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 129 ปี วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ในรอบปี

เวลา 07.00 น.
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนครูอาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 130 รูป ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพพิธีทำบุญตักบาตร

เวลา 09.30 น.
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จำนวน 86 ราย รวมทั้งมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 10 ราย ณ หอประชุมคุรุสภา

ชมภาพพิธีที่หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน นับถึงวันนี้มีอายุครบ 129 ปี ผู้บริหารทุกยุค ทุกสมัย ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงได้ดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศ

สิ่งสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาประสบความสำเร็จ คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำคุณประโยชน์ในหอประชุมแห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย

ในนามของ ศธ. ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “เข็มเสมาคุณูปการ” อันทรงเกียรติในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2564 และข้าราชการที่ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ” ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ศธ. ประจำปี 2563

“ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป”

ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชื่อว่า “กระทรวงธรรมการ” มีหน้าที่ในการจัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ นับถึงวันนี้มีอายุครบ 129 ปี ปัจจุบัน ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทของประเทศ

การจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการขึ้น และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2564 และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ศธ. โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 130 รูป พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ศธ.ที่ล่วงลับ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ศธ. ตลอดจนข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นอกจากนี้ ศธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในปีนี้ “การศึกษาไทยในยุคชีวิตวิถีใหม่” จำนวน 3,425 เล่ม พร้อมส่งมอบไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ดาวน์โหลด Flip e-Book ได้ที่ลิงก์นี้

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ
สมประสงค์ ชาหารเวียง / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: