ศธ.แจ้งสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือกิจกรรม ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกิน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201/5375 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด หลีกเลี่ยง หรืองดการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกงาน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

รวมทั้งอนุญาตให้นักศึกษาไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกฯ ตามที่กำหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ทุกปี โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน ขาดสอบ หรือขาดการร่วมกิจกรรม เพื่อมิให้นักศึกษาเสียสิทธิ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจะเริ่มดำเนินการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2564 เป็นต้นไป