ศธ.แจ้งสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือกิจกรรม ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกิน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201/5375 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด หลีกเลี่ยง หรืองดการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกงาน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

รวมทั้งอนุญาตให้นักศึกษาไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกฯ ตามที่กำหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ทุกปี โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน ขาดสอบ หรือขาดการร่วมกิจกรรม เพื่อมิให้นักศึกษาเสียสิทธิ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจะเริ่มดำเนินการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2564 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: