เห็นชอบให้หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค เข้ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.

(28 เมษายน 2564) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้าง สป.ศธ. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะทำงาน โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางจันทวรรษ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ทั้งในส่วนกลาง (หน่วยงานจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่ สํานักบูรณาการการศึกษา (สบศ.), กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.ศธ.), ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560) เข้ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำหน่วยงานดังกล่าวเข้ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.

2 thoughts on “เห็นชอบให้หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค เข้ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.

Add yours

  1. ยินดีด้วยครับ มีตัวตนซะที ประเทศชาติต้องเดินหน้า แก้ปัญหาต้องบูรณาการ ธรรมาภิบาลต้องยึดถือ เป้าหมายคือพัฒนาคน
    ขอเป็นหนึ่งแรงช่วยขับเคลื่อน

    ถูกใจ

  2. ช่วยแก้ปัญหาศน.ด้วยคะ ปีหน้าจังหวัดระนองจะเหลือ ศน.เพียงคนเดียวแล้วคะ รบกวนด้วยคะ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: