(28 เมษายน 2564) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้าง สป.ศธ. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะทำงาน โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางจันทวรรษ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ทั้งในส่วนกลาง (หน่วยงานจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) ได้แก่ สํานักบูรณาการการศึกษา (สบศ.), กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.ศธ.), ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560) เข้ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำหน่วยงานดังกล่าวเข้ากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.