กศน.เดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

“วรัท” เผย กศน.เดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและบริบทของพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ไม่ใช่มุ่งไปที่เนื้อหาความรู้จำนวนมาก ช่วยลดภาระและเวลาในการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก และสอดคล้องกับสภาพสังคม “New Normal” ตอบสนองต่อผู้เรียน กศน.ที่มีช่วงอายุน้อยลง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่าง รับฟัง ก่อนประกาศใช้จริง

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห์กรอบสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียน และยกร่างโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปิกนิก กรุงเทพฯ จัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน.

เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับเรื่องของ “หลักสูตร” เป็นอย่างมากเพราะหลักสูตร คือ เบ้าหลอม เราอยากเห็นคนที่จบจาก กศน.เป็นอย่างไร เราต้องทำหลักสูตรให้เป็นอย่างนั้น มีการวัดผลแบบใด วัดอย่างไร และประกาศใช้ให้ได้ หลักสูตรต้องมีการนำร่องการใช้หลักสูตร ต้องคำนึงถึงกฎหมาย

ซึ่งขณะนี้การปรับหลักสูตรดังกล่าวได้มีการยกร่างกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียน และ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องและจากผลการประชุมกลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มผู้บริหาร กศน. ครู กศน.ทุกประเภท และกลุ่มผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

โดยเฉพาะเสียงสะท้อนของทุกภาคส่วนที่เสนอแนวคิดการปรับหลักสูตรใหม่ โดยสำนักงาน กศน. ได้นำข้อเสนอต่าง ๆ มาสู่กระบวนการพิจารณากรอบสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียน และนำไปสู่การยกร่างโครงสร้างหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการดำเนินงาน โดยระดมความคิดร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลรายวิชา การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ บนพื้นฐานข้อมูลพัฒนาการของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน. ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีบทเรียน ประสบการณ์เกิดขึ้นมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรในก้าวต่อไป

สำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เป็นหลักสูตรใหม่นั้น จะเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเน้นศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด มีความยืดหยุ่น แต่มีคุณภาพ ตามบริบทของพื้นที่ โดยการจัดการเรียนรู้จะมุ่งเป้าหมายที่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ไม่ใช่มุ่งไปที่เนื้อหาความรู้จำนวนมาก ซึ่งผู้เรียนไม่ได้ประโยชน์ ลดภาระและเวลาในการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สำคัญต่อการทำงาน การดำรงชีพอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะ กศน.มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายที่นอกเหนือจากผู้เรียนปกติ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวเล ชายแดนชายขอบ กลุ่มคนเร่ร่อน คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น

ดังนั้น จึงต้องเป็นหลักสูตรที่สร้างทางเลือกให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ยุ่งยาก เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง ซึ่งปีนี้เราถือว่าเป็นปีแห่งออกแบบหน้าตาตัวตนของผู้เรียน กศน. โดยจัดทำร่างโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนการใช้จริงในปี 2565 ทั้งนี้การปรับหลักสูตรใหม่ยังคำนึงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยี ความหลากหลายของ Platform ที่มียู่บนระบบดิจิทัลในปัจจุบัน

ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่จะทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม New Normal และตอบสนองต่อผู้เรียน กศน.ที่มีช่วงอายุน้อยลง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้เรียนที่ขาดโอกาส ในทุกประเภทให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: