ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 จำนวน 5 ส่วนราชการ คือ

  • สำนักงานรัฐมนตรี มี 3 กลุ่มงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประสานการเมือง และกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  • สำนักงานปลัดกระทรวง มี 13 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองกฎหมาย, กองการต่างประเทศ, กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน, กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ มี 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการกรม, กองเทคโนโลยีชุมชน, กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ, กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ, กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มตรวจสอบภายใน, โครงการเคมี, โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มี 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการกรม, กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม, กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม, กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม, กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์, กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มี 8 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการกรม, กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี, กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี, กลุ่มกฎหมาย, กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซต์ https://www.mhesi.go.th/
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/MHESIThailand

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: